OFERTA

Oferujemy Państwu usługi w następującym zakresie:

Mapa do celów projektowych – Mapa obrazująca aktualny stan zagospodarowania terenu. Niezbędna do zaprojektowania budynku, mediów czy drogi. Geodeta wykonując mapę do celów projektowych aktualizuje mapę otrzymaną z urzędu geodezji.

Tyczenie budynku – Wyznaczenie na działce dokładnego miejsca narożników budynku bądź też zaznaczenie głównych osi konstrukcyjnych, przy jednoczesnej kontroli poprawności danego projektu.

Inwentaryzacja budynku - Inwentaryzacja powykonawcza budynku polega na pomiarze oraz wkreśleniu budynku na mapę miasta oraz kontrolę poprawnego usytuowania budynku na działce. Inwentaryzacja jest niezbędna do odbioru nowego oraz przebudowywanego budynku.

Podział nieruchomości – Podział działki na kilka mniejszych działek, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy.

Tyczenie oraz inwentaryzacja sieci i przyłączy - Tyczenie sieci lub przyłącza polega na wyznaczeniu w terenie miejsca którędy będą przebiegać przewody. Podczas inwentaryzacji wybudowane przyłącze zostanie naniesione na mapę miasta. Sprawdzona zostanie prawidłowość ułożenia przewodów względem projektowanego położenia.

Tyczenie granic działki – Wyznaczenie dokładnego położenia narożników działki na podstawie danych otrzymanych z urzędu geodezji.

Wznowienie granic działki – Ustalenie granic na podstawie archiwalnych dokumentów, dotyczących naszej oraz sąsiednich działek. Wyznaczenie dokładnego położenia narożników działki.

Uzgodnienie projektu w ZUDP - Po wykonaniu mapy do celów projektowych, przebieg przyłącza (gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego czy też elektrycznego) które ma być wybudowane należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Dopiero po uzyskaniu opinii ZUDP możemy zlecić fachowcom realizację przyłącza.

Obsługa inwestycji - Pomiary realizacyjne przy różnego rodzaju inwestycjach budowlanych - osiedla mieszkaniowe, hale produkcyjne, magazynowe oraz inne budowle przemysłowe.

Pomiar powierzchni - Ustalenie dokładnej powierzchni i kubatury lokalu mieszkaniowego, hali przemysłowej czy też innych obiektów. Pomiary takie przydatne są przy określaniu ceny nieruchomości oraz wysokości czynszu.